Algemene voorwaarden

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden bevatten de regels die van toepassing zijn op elk aanbod van Koenoss Sporting en alle diensten en overeenkomsten tussen de klant en Koenoss Sporting. Bij minderjarigheid van de klant wordt in deze algemene voorwaarden tevens onder klant verstaan de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige klant.

2. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door het overhandigen of terugsturen van een ingevuld aanmeldformulier aan Koenoss Sporting. Wanneer de klant dit niet doet maar meer dan twee lessen volgt dan is de klant voor deze lessen het lestarief van Koenoss Sporting verschuldigd.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen tegen het einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden of via het contactformulier op www.koenonss-sporting.nl.

3. Aanbod
Koenoss Sporting biedt verschillende soorten lessen aan vanuit diverse sportdisciplines. De klant betaalt de contributie middels een abonnement welke 10 maanden per jaar loopt van september t/m juni. Het abonnement omvat alleen de afgesproken lessen in de schoolweken en niet gedurende de schoolvakanties.

4. Tarieven en betaling
De klant mag twee gratis proeflessen volgen. Op de website van Koenoss Sporting staan de actuele tarieven die van toepassing zijn op de overeenkomst met de klant. Koenoss Sporting behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen.
Betaling vindt plaats via automatische incasso, tenzij anders wordt afgesproken. De klant zal hiervoor een machtiging ondertekenen zodat Koenoss Sporting periodiek of eenmalig het tarief mag afschrijven van de bankrekening van de klant. Wanneer partijen geen automatische incasso afspreken dan dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Kinderfeestjes dienen voorafgaand aan het kinderfeestje betaald te zijn. Annuleren van een kinderfeestje kan tot 14 dagen voor aanvang kosteloos, daarna wordt 100% in rekening gebracht.
Evenementen en overige sportactiviteiten dienen voorafgaand van de activiteit voldaan te zijn.
Voldoet de klant niet aan zijn betalingsverplichting, dan verkeert hij direct in verzuim. Koenoss Sporting is nadat hij de klant ingebreke heeft gesteld en een termijn van 14 dagen zijn verstreken gerechtigd om de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten zijn 15% over bedragen tot € 2.500,- met een minimum van € 40,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de daaropvolgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-.

5. Lessen
Koenoss Sporting verzorgt sportlessen voor kinderen en volwassenen. De minimumleeftijd is 6 jaar. Aan het lesrooster kunnen geen rechten worden ontleend. Koenoss Sporting kan het lesrooster altijd wijzigen. In schoolvakanties kan het lesrooster afwijken en kunnen lessen uitvallen.

6. Overmacht
Koenoss Sporting kan niet gehouden worden aan enige verplichting wanneer hij hiertoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Koenoss Sporting geen invloed kan uitoefenen en waardoor Koenoss Sporting niet in staat is de verplichtingen na te komen. Koenoss Sporting heeft het recht om het deel van de overeenkomst dat is uitgevoerd voordat de overmacht intrad en waaraan een zelfstandige waarde kan worden toegekend apart in rekening te brengen.

7. Verplichtingen klant
De klant is verplicht om in het kader van de veiligheid alle instructies van Koenoss Sporting strikt op te volgen. De klant zal vooraf aan Koenoss Sporting melding maken van zijn of haar lichamelijke gesteldheid of medicijngebruik voor zover dit van belang is om de sportlessen op een gezonde en veilige manier te kunnen volgen. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, verdovende middelen of als doping aangeduide middelen deel te nemen aan de sportlessen. Koenoss Sporting adviseert de klant een sportkeuring te ondergaan voorafgaand aan het volgen van de sportlessen. De klant wordt tevens geadviseerd om naast een aansprakelijkheidsverzekering een ongevallenverzekering af te sluiten.

8. Aansprakelijkheid
De klant is bekend met en accepteert het risico dat inherent is aan het beoefenen van sport en de gevolgen die dit kan hebben voor de gezondheid. Het volgen van de sportlessen van Koenoss Sporting vindt plaats voor eigen rekening en risico. Koenoss Sporting is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de eigendommen van de klant. Koenoss Sporting is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het niet naleven van de verplichtingen genoemd in artikel 7.
Wanneer Koenoss Sporting aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van Koenoss Sporting wordt uitgekeerd.
Koenoss Sporting is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, of geleden schade in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
De klant vrijwaart Koenoss Sporting voor alle aanspraken van derden op enige schadevergoeding.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Koenoss Sporting.
Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar vanaf het moment dat de overeenkomst tussen de klant en Koenoss Sporting is geëindigd.

9. Film- en beeldmateriaal
De klant verleent aan Koenoss Sporting toestemming voor het publiceren van film- en beeldmateriaal waarop de klant mogelijk is afgebeeld. Koenoss Sporting is gerechtigd om dit film- en beeldmateriaal via social media, via internet en mogelijke andere kanalen te gebruiken ter promotie van zijn bedrijfsactiviteiten. Alle rechten van intellectuele eigendom op het film- en beeldmateriaal komen toe aan Koenoss Sporting.

10. Geschillen
Koenoss Sporting en de klant zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen om een probleem in onderling overleg op te lossen. Hiervoor kan de hulp van een bemiddelaar worden ingeschakeld. Wanneer een probleem ook na eventuele bemiddeling niet opgelost kan worden, neemt de rechter in het arrondissement waar Koenoss Sporting is gevestigd kennis van het geschil, tenzij de wet anders bepaalt. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Koenoss Sporting is het Nederlands Recht van toepassing.

11. Wijzigingen
Koenoss Sporting heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking.