Privacyverklaring

Koenoss Sporting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Koenoss Sporting
Lapper 6
5151 HV DRUNEN
info@koenoss-sporting.nl
www.koenoss-sporting.nl

Persoonsgegevens
Koenoss Sporting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons aanbod en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam, voorletters;
 Geslacht;
 Geboortedatum;
 Adres, postcode, woonplaats
 E-mailadres;
 Telefoonnummer;
 Bankrekeningnummer;
 Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie.

Doel
Koenoss Sporting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 het kunnen beantwoorden van door jou gestelde vragen;
 het kunnen onderhouden van contact via verschillende contactkanalen;
 Je te informeren over ons aanbod en nieuwe ontwikkelingen;
 Het maken van film- en beeldmateriaal waarop je mogelijk bent afgebeeld en het publiceren hiervan via social media, internet en andere contactkanalen ter promotie van onze bedrijfsactiviteiten;
 het kunnen incasseren van contributie;
 het factureren en verwerken van betalingen;
 het kunnen beheren van het klantenbestand.

Grondslag
Koenoss Sporting verwerkt enkel jouw persoonsgegevens nadat jij hiervoor toestemming hebt verleend. Deze toestemming wordt gevraagd bij de start van de dienstverlening waarbij gewezen zal worden op deze privacyverklaring.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je een vraag stellen. Wij vragen daarbij om je naam,
e-mailadres en telefoonnummer. Dit gebeurt op basis van je toestemming. Deze informatie wordt bewaard totdat duidelijk is dat je vraag naar tevredenheid is
Versie: 20 november 2019
afgehandeld en 6 maanden daarna. Zo kunnen je eerdere vragen nog terugzien wanneer je opnieuw contact opneemt.

Bewaartermijn
Koenoss Sporting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn
Reden
Persoonsgegevens
7 jaar
Wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
Contactgegevens
7 jaar
Wettelijke bewaartermijn Belastingdienst

Delen persoonsgegevens
Koenoss Sporting deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren en/of nakomen van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Koenoss Sporting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Koenoss Sporting jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Koenoss Sporting.
Er is sprake van de volgende categorieën van ontvangers van je gegevens.
Categorie
Doel
Welke gegevens
Online software
Boekhouding, facturatie, aanmaken en incasseren van incasso’s.
Persoons-, contact-, betaalgegevens
Online software
Versturen en opslaan van e-mail.
Alle gegevens die via e-mail verstuurd worden.
Versie: 20 november 2019

Rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Koenoss Sporting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@koenoss-sporting.nl.
We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Beveiliging
Koenoss Sporting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op.
Koenoss Sporting heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
 Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 Software en hardware zijn beveiligd met wachtwoorden;
 Papieren administratie wordt bewaard in een afgesloten kast.

Cookies
Koenoss Sporting gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Verder wordt bekeken hoeveel unieke bezoekers er zijn en hoe onze website wordt gebruikt.

Klacht indienen
Als je vindt dat je niet op de juiste manier wordt geholpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wanneer zich wijzigingen voordoen in de website, organisatie of dienstverlening van Koenoss Sporting, kan ook de privacyverklaring aangepast worden. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wijzigingen zullen zoveel als mogelijk aangekondigd worden